Látogató számláló

1
4
1
2
2
4
8

Nyereményjáték szabályzat

Általános nyereményjáték szabályzat

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Ventilátorház Kft. szakbolt hivatalos oldalán (weboldalán: www.nemesventilatorhaz.hu, illetve hivatalos facebook oldalán: https://www.facebook.com/ventilatorhaz/) meghirdetett ingyenes Nyereményjátékokra vonatkozik (a továbbiakban: Játék), az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A játék Ventilátorház Kft. (székhely: 1188 Budapest, Nemes utca 103..; cégjegyzékszám: 01-09-202961), továbbiakban: Szervező.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
 1. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján az adott játéknál megadott óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 1. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

 • érvényes facebook regisztrációval, valamint
 • valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett valamennyi kérdésre történő válaszadással, vagy  a Játéknál meghatározott egyéb pályázati feltétel teljesítésével, anyag beküldésével, vagy szavazás esetén érvényes facebook regisztrációval, valamint
 • az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása - melyeket a Játékra történő jelentkezéskor még nem szükséges megadni, viszont a nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes facebook oldalunkon vagy e-mail címünkre (info@nemesventilatorhaz.hu) eljuttassa a fent említett adatokat.

A nyereményt a nyertes facebook fiókján keresztül, üzenetben vagy e-mail címére fogjuk kiküldeni, valamint a beváltásnál feltétel az általunk kiküldött üzenet vagy e-mail bemutatása.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

FONTOS SZABÁLY: Egy e-mail címről vagy facebook profilról érkező megfejtés, pályázati anyag csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy Játékos egy e-mailcímről vagy facebook profilról legfeljebb egyszer próbálkozhat a helyes válaszok elküldésével. Egy játékos csak EGY e-mail címről vagy facebook profilról játszhat vagy szavazhat egy játékban! Ha valaki mégis többször küldi el a megoldásokat vagy szavazatokat, az kizárásra kerül az adott Játékból a tisztesség és a többi, szabályosan játszó Játékos érdekében. A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a jelen Szabályzatot, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

 1. Nyeremény

A Játék nyereményét (továbbiakban: Nyeremény), az egyes Játék leírások tartalmazzák. Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék vagy szolgáltatás, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra. A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre.

 1. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése

A nyeremények az egyes Játékok lezárultát követően kerülnek kisorsolásra, azon Játékosok között, akik az adott Játék vonatkozásában helyesen válaszolnak a Játék során megadott  kérdésre facebookon hozzászólás formájában és megosztják a nyereményjáték bejegyzését az oldalon, vagy regisztráltak, és érvényesen szavaztak.

A sorsolás helyszíne: Ventilátorház Kft. székhelye (1188 Budapest, Nemes utca 103.) vagy az ügyvezető által kijelölt más megfelelő helyszín. A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül e-mailben vagy a megadott facebook profilon keresztül. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos e-mail elérhetőségén kísérli meg először. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja vagy facebook profilja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

 1. Nyeremény kézbesítése

A nyereménytárgyat a Szervező kézbesíti, vagy személyesen adja át a nyerteseknek (a Szervező székhelyén vagy megjelölt irodájában). A kézbesítés átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények zökkenőmentes kézbesítése (e-mailben vagy faceboon üzenetben) és beváltása érdekében.
A nyeremények országhatáron kívülre történő küldése, kézbesítése nem megoldható, csak magyarországi címre van lehetőség eljuttatni a nyereményt.
A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.
Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyereményt egyéb akció keretén belül ismételten kisorsolják.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Ventilátorház Kft. nyereményjáték adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat (név, lakcím, telefonszám)- a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
 • regisztrációval a Játékos feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait - nevét, telefonszámát, e-mail címét és lakcímét - a Szervező kezelje a Játék ideje alatt, azokat a nyertes kiértesítéséhez és a nyeremény átvételéhez felhasználja, továbbá a nyertes nevét a Facebook oldalán, illetve honlapján közzétegye;
 • a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • valamint amennyiben a nyeremény felhasználásra kerül, az adatfeldolgozóként eljáró GLS Hungary Kft. részére átadja, amennyiben a nyertes nem tudja személyesen átvenni a nyereményét.

A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Játékos tudomásul veszi, hogy az adatok törlése iránti igény a Nyereményjátékban való részvételét is megszüntetheti, amennyiben adatok hiányában a Nyereményjátékban való részvétele technikailag nem lehetséges. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; (honlap: www.naih.hu; Telefon: +36-1-3911400).

A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.

 1. Felelősségkizárás

A regisztráció vagy pályázatok hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb vagy helytelen válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb                   

A Szervező által szervezett nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg. A promóciók adminisztrációja a Facebookon az Oldalak szolgáltatásban üzemelő oldalakon vagy alkalmazásban végezhető. Személyes idővonalak és ismerősi kapcsolatok nem használhatók promóciók végzésére (pl. a „részvételhez osztd meg az idővonaladon” vagy „esélyeid növeléséhez oszd meg ismerőseid idővonalán”, illetve „a részvételhez jelöld meg az ismerőseidet ebben a bejegyzésben” jellegű felszólítások nem engedélyezettek.)

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, módosítására.
A Szabályzat elérhető a www.nemesventilatorhaz.hu webcímen.

A Nyereményjáték leírása

A Nyereményjátékban a facebook felhasználó a  www.facebook.hu oldalon történő regisztrációval tud részt venni. A regisztráció során nevét, e-mail címét és telefonszámát kell megadnia a játékosnak, valamint bejelölni, hogy elfogadja az Adatkezelési Nyilatkozatot. Majd a „regisztrálok” gomba nyomást követően nem a Szervező adatbázisába kerülnek a Játékos által megadott adatok.

A Nyereményjáték lezárulásának időpontja: 2018.10.31  9:00

Ezen időpontot követően beérkezett regisztrációk már nem vesznek részt a sorsoláson.

A lájkolók közül kerül  kisorsolásra a nyeremény 2018.04.30-án. Ha a nyertes nem érhető el a sorsolástól számított 48 órán belül. Amennyiben a nyertes nem érhető el a sorsolástól számított 48 órán belül, akkor a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az adott nyereményt  más alkalommal sorsolja ki, más Játék keretében.

A nyeremény: Maico ECA 100 ipro H axiális kisventilátor a Nemes Ventilátorház (Ventilátorház Kft. 1188 Budapest, Nemes utca 103.) légtechnikai szakkereskedésből, melyet a sorsolást, azaz 2018.10.31-át követően vehet át a nyertes. A nyeremény beváltásának feltétele az általunk kiküldött e-mail (Messenger üzenet) bemutatása.

A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremény átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A nyereménytárgyat a Szervező szakboltjában lehet személyesen átvenni, melynek időpontjáról és pontos címéről e-mailen tájékoztatja a Nyertest, amennyiben a Nyertes valamilyen okból azt nem tudja Budapesten átvenni, akkor kézbesíti azt a nyerteseknek Szervező. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Pályázóknak áll módunkban postázni. A Szervező a nyereményt egy alkalommal adja fel.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@nemesventilatorhaz e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, azonban erről a Szervező külön értesítést nem küld a Játékosnak.

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta.

Budapest, 2018.10.01

Elérhetőség:
info@nemesventilatorhaz.hu

A nemesventilatorhaz.hu oldalon található tartalom az oldal üzemeltetőinek vagy a megjelölt harmadik személyek szellemi tulajdonának minősül.

Ventilátorház Kft.
Székhely: 1188 Budapest, Nemes utca103.
Adószám: 25153765-2-43.

A weboldal tárhelyszolgáltatója a Unas Online Kft.